תקנון האתר

הפרסום והשימוש באתר http:showmywork.co.il מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, וכן המשתמש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין אובעקיפין, עם השימוש במערכת, בלא יוצא מהכלל.

· בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

· אתר showmywork.co.il יוכל לשנות מעת לעת את אופן השירותים הטכניים בפורטל, לרבות שינויי תכנים, שינויי עיצוב או כל שינוי אחר, היקפם וזמינותם שלהשירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

· אתר showmywork.co.il אינו אחראי לתוכן ההודעות במערכת ולפרסום המידע הכלול באתרים. אתר showmywork.co.il אינו אחראי לתכנים, לתמונות המועלים על ידי הגולשים במערכת או לכל סוג אחר של מידע הכלול באתר showmywork.co.il .

· אתר showmywork.co.il רשאי לערוך תוכן שנשלח על ידי משתמשים כדי להתאימו לפורמט של האתר.

· אתר showmywork.co.il מתחייב להוריד כל פריט מידע טקסטואלי, תמונה או אחר לאחר בקשה של משתמש.

· במידה ומשתמשים יתקשרו עם גורם שלישי כתוצאה מהשימוש באתרים האישיים ומהשימוש באתר showmywork.co.il בכלל, פ אתר showmywork.co.il אינו אחראי בשום דרך, ולא ישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שהיו למשתמשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

תנאי שימוש והתחייבות המשתמשים

· אין להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי, או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות מודעות, יצירות ומאמרים) לכל מטרה, מסחרית או אחרת, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלי הזכויות בתכנים אלה.

· אתר showmywork.co.il אינו אחראי לתגובות שיעורר ו/או להתייחסות ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בחומר אשר הועלה

לאתר showmywork.co.il עלידי גולשים ואשר נחשף לכל שאר הגולשים לרבות שימוש בתכנים ובמידע, רכישת מוצרים או שירותים או ביצוע כל הסכם בין בעל האתר לבין צד שלישי.

· כל מידע, טקסט, תוכנה, צלילים, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר אשר יפורסם באתר showmywork.co.il הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש אשר הינו אחראי בלעדית לתוכן ההודעות אשר הועלו ל אתר showmywork.co.il .

· המשתמש מתחייב שכל הודעה, מסר וכל חומר אשר יפורסם באתר showmywork.co.il יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר ובשום דרך שאינה חוקית. המשתמש לא יעלה באתר חומר בלתי חוקי, חומר שעלול לפגוע ו/אולהטריד משתמשים אחרים, המשתמש לא יאסוף נתונים על משתמשים אחרים ולא יספק מידע עלפעולות בלתי חוקיות. כמו כן המשתמש לא יעלה במערכת חומר אשר עלול לגרום נזקים לאתר showmywork.co.il .

אתר showmywork.co.il שומר לעצמו את הזכות להסיר תכנים במידה ותכנים אלה ימצאו כבלתי חוקיים, תכנים העלולים לפגוע ו/אולהטריד משתמשים אחרים, מידע עלפעולות בלתי חוקיות או תכנים אשר עלולים לגרום נזקים לאתר showmywork.co.il .

שימוש במידע והגנת הפרטיות

· המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שאתר showmywork.co.il יוכל לבצע פיקוח על השימוש שלו בשירותים ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורךבקרה ו/או פיקוח ו/או שמירה על איכות השירות, רמתו ותקינותו.

ניתוק או הפסקה של השירותים

· בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירות, לפגיעה במשתמשים אחרים או באופן המהווה הפרת חוקי המדינה, יהיה אתר showmywork.co.il רשאי לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש, ללא צורך בהודעהמוקדמת.

· אתר showmywork.co.il רשאי לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירות בכל עת, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה

באתר showmywork.co.il .

· אתר showmywork.co.il רשאי לחסום או להגביל משתמש לשימוש בשירותי אתר showmywork.co.il מכל סיבה שהיא.

פרסום

· אתר showmywork.co.il כולל מידע מסחרי ופרסומי (אמנים, סדנאות, מעצבים, אירועים, מוצרים, קישורים לאתרים וכו')הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות אובקול.

· פרסומים רבים באתר showmywork.co.il ניתנים ללא תמורה כספית.

לאתר showmywork.co.il שמורה הזכות לשנות את אופי מתן הפרסומים, לרבות התניית המשך הפרסומים בתמורה כספית.

אתר showmywork.co.il רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתם הבלעדי. כמו כן,

לאתר showmywork.co.il קיימת הזכות לשנות מעת לעת את מבנה הפורטל הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר showmywork.co.il בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

· לאתר showmywork.co.il שמורה הזכות להגביל את אופן הפרסומים, לקבל או לדחות בקשות לפרסומי תכנים (לרבות יצירות, מאמרים או כל פרסום אחר) או להסיר פרסומים קיימים, זאת עפ"י שיקולי המערכת וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

· אתר showmywork.co.il רשאי לשנות את תוכן ו/או את מבנה התוכן של כל סוג מידע הנשלח אל המערכת לשם פרסום ו/או לשם צירוף לדפי הפורטל.

· אתר showmywork.co.il אינו מתחייב על חשיפת המידע הפרסומי שלך לכמות גולשים מסוימת. לא תהיה לך כלטענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי אתר showmywork.co.il בגין היקף החשיפה שלך בכל חלקי הפורטל.

· אתר showmywork.co.il רשאי לערוך כל תוכן שנשלח על ידי משתמש. כמו כן אתר showmywork.co.il מורשת להוריד תכנים מתוך המידע השלם שנשלח ע"י המשתמש.

תמיכה

· במקרים בהם יתבקש צוות אתר showmywork.co.il לבצע שינויים בפרסומים קיימים עפ"י בקשת המפרסם, רשאי אתר showmywork.co.il עפ"י שיקול דעתו הבלעדית לגבות תשלום עבור ביצוע השינויים.

כמו כן אתר showmywork.co.il אינו מתחייב לפרק זמן ביצוע השינויים מעת קבלת הבקשה.

הגבלת אחריות

· אתר showmywork.co.il לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע אתר showmywork.co.il ו/או לכל שירות אשר ניתן ב אתר showmywork.co.il . למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י אתר showmywork.co.il תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים (כגון מעצבי אתרים, ספקי אינטרנט וכו') ואתר showmywork.co.il אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של כל צד שלישי ואינו אחראי לכלנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאהו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. אתר showmywork.co.il אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעיליתקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים שלהמשתמש.

· פרסום מידע מסחרי או פרסומות במתחם אתר showmywork.co.il אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש אתהשירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. השימוש בהם לפי בחירתו ועל אחריותו של המשתמש. אנו ממליצים לך להתייחס בזהירות למידע שמתפרסם באינטרנט ולהשתמש בתבונה במידע זה, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר showmywork.co.il . ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור/זכרי כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

· אתר showmywork.co.il אינו אחראי לזמינות השירות, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים ב אתר showmywork.co.il , לרבות ע"י צדדים שלישיים.

· מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש),ואתר showmywork.co.il אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמולמשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

· אתר showmywork.co.il אינו אחראית לתוכן ו/או למסרים של המשתמש אשר מועלים באתר showmywork.co.il והוא אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מתכנים ו/או ממסרים אלה.

· אתר showmywork.co.il אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן כתוצאה מהשימוש ומהפרסום

באתר showmywork.co.il . מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם באתר אישי הינו של בעל/י האתר בלבד.

· אתר showmywork.co.il אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע המסופק ו/או המפורסם על ידי אחריםו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

· כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדותהמוצגים או המפורסמים במערכת נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

· לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי אתר showmywork.co.il בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר showmywork.co.il , יכולתם,מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד אתר showmywork.co.il ו/או כנגדמי מטעמו. השימוש בשירותי אתר showmywork.co.il ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר showmywork.co.il נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

· בכל מקרה אתר showmywork.co.il אינו אחראי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/אותוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירות ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים אומוצרים באתר showmywork.co.il ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר showmywork.co.il , אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה. כמו כן אתר showmywork.co.il אינו אחראי בגין כל נזק הנובע מפרסום המידע באתר showmywork.co.il .

· אתר showmywork.co.il אינו מתחייב שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחהוללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית לשרתי אתר showmywork.co.il או מפני נזקים,קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל אתר showmywork.co.il מימספקיה ו/או מי מטעמה.

· בשום נסיבות לא תחול על אתר showmywork.co.il ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר,עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוגומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדןהנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירות, בגיןעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע,תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירות, ו/או הנובעים בכל דרךאחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/אוכל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל אתר showmywork.co.il או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

מידע מסחרי ופרסומות

· אתר showmywork.co.il אינו אחראי לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם ב אתר showmywork.co.il .

הצהרות והתחייבויות המשתמש

· המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי אתר showmywork.co.il כדלקמן:

· כי ישתמש בשירות בהתאם לתנאי שימוש אלה וכי לא יעשה שימוש בשירות של אתר showmywork.co.il לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"יכל דין והוא מתחייב לפצות את אתר showmywork.co.il בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות:

(א) חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברתוירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוקהמחשבים, התשנ"ה - 1995.

(ב) כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימושבשירות ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות שלאחרים, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעוררתלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשתהאינטרנט.

· סמכות שיפוט והדיןהחל

מוסכם בזה כי לבתי המשפט של מדינת ישראל תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.


s2Member®